Mitchell, Stacey E., The Pennsylvania State University, Estados Unidos